gastro-ico
rybex-ico
delika-ico
558 329 266

Volejte po - pá 7:00 - 12:00

558 329 266

Volejte po - pá 7:00 - 12:00

Vnitřní oznamovací systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost GASTRO – MENU EXPRESS a.s., se sídlem Konská 199, 739 61 Třinec, IČO: 25822675, DIČ: CZ25822675, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2009 (dále jen „Společnost“) je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).
 2. S ohledem na výše uvedené Společnost zavádí tento vnitřní oznamovací systém ve smyslu ust. § 8 a následujících Zákona (dále jen „Systém oznamování“).
 3. V rámci Systému oznamování přijímá Společnost prostřednictvím Příslušné osoby Oznámení, které obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro níž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou odbornou činnost, nebo s ní Oznamovatel byl nebo je v kontaktu. Pojmy označené velkými písmeny a v tomto odstavci nedefinované, mají význam, který je jim přiřazen dále v této směrnici.

 

II. Oznámení

 1. Oznámením se v rámci Systému oznamování rozumí informace o možném protiprávním jednání, o kterém se Oznamovatel dozvěděl postupem uvedeným výše v čl. I., odst. 3 této směrnice, a které:
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  3. porušuje tento zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   2. daně z příjmů právnických osob,
   3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   4. ochrany spotřebitele,
   5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   7. ochrany životního prostředí,
   8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   12. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   13. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1. Osoba činící Oznámení je dále v této směrnici označována jako „Oznamovatel“. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známá.
 2. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze Oznámení činit i anonymně. V případě podání anonymního Oznámení bere Oznamovatel na vědomí, že nemůže uplatňovat všechna práva Oznamovatele, nejedná-li se o osobu, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.
 3. Prací se v čl. I., odst. 3 této směrnice rozumí následující činnost Oznamovatele pro Společnost:
  1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  2. samostatná výdělečná činnost,
  3. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  4. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  5. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  6. dobrovolnická činnost,
  7. odborná praxe, stáž, nebo
  8. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

III. Příslušná osoba a příjem Oznámení

 1. Společnost určuje jako Příslušnou osobu k přijímání a prošetření Oznámení Bc. Římanovou Lucii
 2. Oznámení přijímá Příslušná osoba následujícími způsoby:
  1. Písemně na adrese Konská 199, 739 61 Třinec (na obálce Společnost doporučuje uvést „K rukám Příslušné osoby – neotevírat“);
  2. Telefonicky na telefonním čísle 558 329 268 (o telefonickém hovoru Příslušná osoba vyhotoví písemný záznam);
  3. E-mailem na adresu oznamovatel@gastromenu.cz (do předmětu zprávy Společnost doporučuje uvést „K rukám Příslušné osoby“);
  4. Osobně – po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě je možné si sjednat termín osobní schůzky s Příslušnou osobou.
 3. Oznamovatel může své Oznámení podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky – více informací na webové stránce https://www.justice.cz/web/msp/podatelna-ministerstva a také na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

IV. Postup vyřízení Oznámení

 1. V případě přijetí Oznámení ústním způsobem bude Příslušnou osobou o tomto Oznámení vyhotoven písemný zápis.
 2. Po obdržení Oznámení bude Oznamovatel Příslušnou osobou vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání, a to s výjimkou případu, kdy Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu o to, aby jej o přijetí Oznámení nevyrozumívala, a dále s výjimkou případu, kdy je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.
 3. O výsledcích prošetření a posouzení Oznámení bude Oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba Oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.
 4. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.
 5. Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.
 6. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

 

V. Obecné zásady

 1. Společnost je dle Zákona povinna zajistit ochranu Oznamovatele před jakýmkoliv odvetným opatřením v souvislosti s podáním Oznámení ve smyslu ust. § 4 Zákona.
 2. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, náleží Oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
 3. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením ze strany jakékoliv osoby Společnost nebude přihlížet.
 4. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. V případě podání vědomě nepravdivého Oznámení se může Oznamovatel dopustit přestupku ve smyslu ust. § 23 Zákona. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.
 5. S podanými Oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba.
 6. Příslušná osoba je povinna uchovávat vést evidenci o přijatých Oznámeních a dokumenty s ním související v elektronické podobě po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení. Do evidence má přístup pouze Příslušná osoba.
 7. Pokud Oznamovatel uvede v Oznámení své osobní údaje, bude je Společnost jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření Oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí Oznámení. Správce nebude údaje předávat jiné osobě. Základní práva subjektu údajů (Oznamovatele), jakož i údaje o správci a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny zde: www.gastromenu.cz.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com